O Klubie

7 sekcji, 120 imprez rocznie, 23 lata doświadczenia!

Na Zebraniu Założycielskim w dniu 29 września 1995 r. został uchwalony statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stoczek” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Białymstoku. W składzie Komitetu Założycielskiego znalazło się 16 nauczycieli i rodziców uczniów, a mianowicie: Piotr Górski, Kazimierz Kirejczyk, Andrzej Sulima, Renata Wasilewska, Andrzej Zarzecki, Ewa Zarzecka, Bogumiła Olszewska, Marek Kuryłowicz, Marta Kirejczyk, Henryk Olszewski, Wiesława Smalkowska, Lila Gudel, Leszek Zega, Beata Makarewicz, Krzysztof Makarewicz i Dariusz Kukiełka.

W dniu 6 października 1995 r. Kazimierz Kirejczyk - z upoważnienia Komitetu Założycielskiego - złożył do Wojewody Białostockiego wniosek z prośbą o zarejestrowanie Klubu jako stowarzyszenia kultury fizycznej. 18 października 1995 r. Wojewoda Białostocki stwierdził, że statut Klubu zgodny jest z przepisami prawa i że założyciele spełniają wymagania określone ustawą, a związku z tym postanowił wpisać Klub do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków pod pozycją 148/95. 11 grudnia 1995 r. został wybrany Zarząd Klubu w składzie: prezes – Kazimierz Kirejczyk, sekretarz – Bogumiła Olszewska, członkowie – Jerzy Wilman, Piotr Górski, Krystyna Trams, Andrzej Zarzecki i Jakub Kułak.

Z powodu odejścia ze szkoły Kazimierza Kirejczyka w dniu 24 lutego 1997 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. Jednogłośnie dokonano zmian w składzie Zarządu. Prezesem został Leszek Zega, funkcję sekretarza nadal pełniła Bogumiła Olszewska, zaś na członków wybrano Piotra Górskiego, Krystynę Trams i Jerzego Wilmana. Klub zmienił nazwę w dniu 1 marca 1999 r. podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stoczek” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Białymstoku. W związku z reformą edukacji nastąpiło przekształcenie klubu – ze szkolnego w międzyszkolny. W dniu 1 marca 1999 r. przeprowadzono wybory, w wyniku których prezesem Klubu został Leszek Zega. Funkcję sekretarza objęła Bogumiła Olszewska. Członkami Zarządu zostali ponadto: Krystyna Trams, Bożena Zdanuczyk i Andrzej Popławski. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Grzegorz Ejsmont jako przewodniczący, Marzanna Sepko (sekretarz) i Renata Wasilewska (członek).

W dniu 28 kwietnia 2004 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku wpisał klub do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000203588, co pozwoliło mu na uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego -   ulotka 1% PIT.

Aktualny skład Zarządu: prezes – Leszek Zega, sekretarz – Bożena Zdanuczyk, członkowie – Grzegorz Jerzy Ejsmont, Marzanna Sepko i Andrzej Artur Zarzecki. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Dariusz Kukiełka, sekretarz – Danuta Daria Stojak, członek – Renata Wasilewska.

Działalność Klubu skupia się na realizacji następujących celów:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o obiekty i sprzęt szkolny oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnej formy aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działań samorządu terytorialnego i poza nim.
  • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie.
  • Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej – w miejscu zamieszkania i poza miejscem zamieszkania.

Aktualnie w Klubie mamy zarejestrowanych 7 sekcji sportowych: gier i zabaw, koszykówki, lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, szachów i taekwondo. W ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży uczestniczą dwie sekcje: szachy i taekwondo, które są zarejestrowane w polskich związkach sportowych. Klub co roku opracowuje kalendarz sportowy.

Ogólnopolskie Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży

We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za rok 2015 MUKS Stoczek 45 Białystok zajął 6. miejsce w województwie podlaskim (na 118 sklasyfikowanych klubów). Klub zdobył 174 punkty (juniorzy – 118, juniorzy młodsi – 34, młodzicy – 22). Punkty dla klubu wywalczyli zawodnicy w dwóch sportach: szachy i taekwondo ITF. Najwięcej punktów (162) uzyskały szachy, co dało tej dyscyplinie 1. pozycję w województwie i 2. w Polsce. Dorobek taekwondo ITF to 12 punktów (3. pozycja w województwie).

 Opracowanie nt. Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, pobierz plik PDF  

 Statut MUKS Stoczek 45 Białystok z dnia 11 lutego 2011 r., pobierz plik PDF  

 Zarząd i Komisja Rewizyjna na lata 2015-2019, pobierz plik PDF  

Kontakt

MUKS Stoczek 45 Białystok

15-757 Białystok, ul. Łagodna 10
REGON 050520083, NIP 542-21-83-416
Bank Pekao SA 13 1240 5211 1111 0000 4927 1898
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
KRS 0000203588
 /Stoczek45        info@stoczek45.pl
  722 334 038        www.stoczek45.pl

  Ulotka MUKS Stoczek 45 Białystok